Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2021-12-23

Omsättning av en tjänst är som huvudregel mervärdesskattepliktig. Undantag från skatteplikt föreskrivs emellertid för vissa verksamheter av hänsyn till allmänintresset, bl.a. undantas vissa utbildningstjänster.Ett utbildningsföretag bedriver kommunal vuxenutbildning på entreprenad. Målet gäller en kurs som utbildningsföretaget köper in av en underentreprenör. Underentreprenören ansökte om förhandsbesked för att få veta om kursen är att anse som från skatteplikt undantagen utbildning.

Högsta förvaltningsdomstolen har i flera tidigare avgöranden behandlat gränsdragningen mellan tjänster som utgör skattepliktig uthyrning av personal och tjänster som utgör från skatteplikt undantagen utbildning eller sjukvård, dvs. undantag av hänsyn till allmänintresset. Med tillämpning av denna tidigare praxis fann domstolen att den kurs som underentreprenören tillhandahåller utbildningsföretaget utgör en skattepliktig personaluthyrningstjänst.