Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2021-09-17

Mervärdesskatt tas som huvudregel ut med en skattesats om 25 procent men för bl.a böcker gäller den lägre skattesatsen 6 procent. Denna låga skattesats gäller även böcker som tillhandahålls på elektronisk väg under förutsättning att de inte huvudsakligen är ägnade åt reklam eller huvudsakligen består av rörlig bild eller hörbar musik. Det som avgör om den lägre skattesatsen för böcker är tillämplig är den digitala produktens användningsområde, innehåll och funktion. För att ett läromedel som tillhandahålls på elektronisk väg ska omfattas ska dess användningsområde vara huvudsakligen detsamma som för en motsvarande tryckt lärobok. Målet gäller digitala läromedel avsedda att användas i skolan. Innehålls- och informationsmässigt är dessa i princip identiska med motsvarande fysiska läroböcker. Skillnaderna består i hur innehållet presenteras för användaren samt av vissa funktioner som bara finns i de digitala läromedlen. En sådan funktion är att elever och lärare kan skicka meddelanden till varandra. En annan att läraren har möjlighet att följa upp vilka uppgifter eleverna har besvarat och att rätta uppgifterna. Högsta förvaltningsdomstolen fann att läromedlen till största delen består av text för läsning och av funktioner som hade kunnat finnas i en motsvarande fysisk publikation eller som är en följd av det elektroniska tillhandahållandet. Detta ansågs också vara det som är av huvudsaklig betydelse för elever och lärare. Mot den bakgrunden bedömde Högsta förvaltningsdomstolen att de ytterligare funktionerna i form av meddelandemöjligheter och lärarens möjligheter till digital uppföljning inte gjorde att läromedlen fick ett annat eller betydligt större användningsområde än vad motsvarande tryckta produkter skulle kunna ha. Högsta förvaltningsdomstolen kom därför fram till att de elektroniska läromedlen omfattas av den reducerade mervärdesskattesatsen 6 procent.