Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2021-06-29

Omsättning av tjänster är som huvudregel mervärdesskattepliktig. Omsättning av bank- och finansieringstjänster undantas emellertid från skatteplikt till mervärdesskatt.

Ett bolag avser att etablera ett gränsöverskridande betalningssystem i Norden för betalningar mellan banker. Bolaget avser att tillhandahålla betaltjänster till bankerna, bestående i bl.a. hantering av clearing och avveckling av betalningar mellan institut som är anslutna till betalningssystemet. Bolaget ansökte om förhandsbesked för att få veta om ett sådant tillhandahållande omfattas av undantaget för bank- och finansieringstjänster.

Högsta förvaltningsdomstolen pekade på att bolaget genom fullmakt från bankerna träder i bankernas ställe i fråga om clearing av betalningar och sändandet av avvecklingsinstruktioner till berörda centralbanker. Bolagets tjänster ansågs därför medföra att de specifika och väsentliga funktionerna för en betalning eller överföring fullgörs på motsvarande sätt som då bankerna själva medverkar till att sådana transaktioner genomförs i de centrala betalningssystemen. De omfrågade tjänsterna ansågs därför utgöra från skatteplikt undantagna bank- och finansieringstjänster.