Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2021-02-05

Omsättning av en tjänst är som huvudregel mervärdesskattepliktig. Uthyrning av fastighet undantas dock från skatteplikt.

Ett bolag som driver datacenter och tillhandahåller s.k. co-locationtjänster ansökte om förhandsbesked för att få veta hur tillhandahållandet ska behandlas mervärdesskattemässigt. I tjänsterna ingår konnektivitet (högpresterande förbindelsemöjligheter), flexibel kapacitet (möjlighet för kunderna att anpassa storleken på sin it-infrastruktur och sina nätverkstjänster efter behov och efterfrågan) och tillgång till tjänster direkt i datacentret (t.ex. anslutningar till molntjänster). För att få tillgång till tjänsterna krävs att kunderna har sin it-utrustning i datacentret. Kunderna har en exklusiv rätt att disponera ett visst utrymme, såsom ett låsbart s.k. rack.

Skatterättsnämnden ansåg att tillhandahållandet av konnektivitet, kapacitet och utrymme främst kännetecknas av att kunden får tillgång till konnektivitet och att det i sin helhet omfattas av skatteplikt.

Av EU-domstolens praxis framgår att uthyrning av fast egendom vanligtvis är en förhållandevis passiv verksamhet som inte skapar något betydande mervärde och att undantaget från skatteplikt inte, annat än under mycket speciella förhållanden, omfattar en verksamhet som även innebär att ett antal andra kommersiella åtgärder utförs. Vidare har EU-domstolen i ett nyligen meddelat avgörande (Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö, C-215/19, EU:C:2020:518) uttalat att datacentertjänster, där tjänsteleverantören ställer apparatskåp i ett datacenter till sina kunders förfogande i syfte att de ska installera sina servrar i dem, och där tjänsteleverantören tillhandahåller kunderna varor och underordnade tjänster, såsom el och olika tjänster för att säkerställa att dessa servrar används under optimala förhållanden, inte utgör sådan uthyrning av fast egendom som omfattas av undantaget från skatteplikt i mervärdesskattedirektivet. Detta gäller under förutsättning bl.a. att leverantören inte passivt ställer en yta eller en plats till sina kunders förfogande på så sätt att de garanteras en rätt att ta den i besittning som om de var ägare till den.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att bolaget åtar sig att tillhandahålla högt specialiserade co-locationtjänster. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening får det som kunderna huvudsakligen efterfrågar anses vara tillgången till konnektivitet och den exklusiva rätten att disponera ett visst utrymme i datacentret får anses vara av underordnad betydelse. Tillhandahållandet är därmed skattepliktigt. Förhandsbeskedet har därför fastställts.