Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2020-12-23

Målet gäller ett bolag som utför biologisk myggbekämpning i trakten runt nedre Dalälven. Kommuner runt älven ger bolaget i uppdrag att bedriva myggbekämpning. Bolaget tar för detta ut en ersättning som beräknas med utgångspunkt i bolagets kostnader för löner och utrustning med mera. En del av ersättningen betalas av kommunerna med kommunala medel medan resterande del utgörs av statliga bidrag som betalas ut direkt till bolaget. Bolaget ansökte om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden och frågade om myggbekämpningen utgör mervärdesskattepliktig omsättning av en tjänst eller om ersättningen ska ses som ett oberoende bidrag. Skatterättsnämnden fann att bolagets tillhandahållande av tjänster för myggbekämpning utgör omsättning av tjänst. Skatteverket överklagade beskedet och yrkade att det skulle ändras och att Högsta förvaltningsdomstolen skulle förklara att bolaget inte omsätter myggbekämpningstjänster. Myndigheten ansåg att uppgifterna i målet talade för att det är fråga om ett samlingsprojekt där bolaget, länsstyrelsen samt kommunerna samverkar för att bedriva myggbekämpning vilken finansieras dels med bidrag från det offentliga, dels med egna medel. Bolaget ansåg att beskedet skulle fastställas. Högsta förvaltningsdomstolen fann, med hänvisning till HFD 2018 ref. 34, att det finns ett rättsförhållande mellan bolaget och kommunerna som innebär ett ömsesidigt utbyte av prestationer. Bolaget tillhandahåller, i egenskap av en beskattningsbar person, tjänster mot ersättning som utgör det faktiska motvärdet för de tjänster som tillhandahålls kommunerna, dvs. det finns ett direkt samband mellan tillhandahållandet av tjänsterna och den ersättning som bolaget erhåller. Det förhållandet att en del av den ersättning som bolaget erhåller för tjänsterna utgörs av statliga bidrag, och alltså betalas av tredje part, påverkade inte bedömningen av om det föreligger ett direkt samband mellan tjänsterna och ersättningen. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att bolagets tillhandahållande av tjänster avseende myggbekämpning utgör omsättning av tjänst i mervärdesskattelagens mening och fastställde förhandsbeskedet.