Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2020-10-28

Omsättning av en tjänst är som huvudregel mervärdesskattepliktig. Uthyrning av fastighet undantas emellertid från skatteplikt. Undantaget omfattar dock inte rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet. Sådan uthyrning är alltså skattepliktig. Målet gällde ett bolag som hade ingått avtal med Migrationsverket om att tillhandahålla tillfälligt anläggningsboende för asylsökande, s.k. ABT-boende. Avtalstiden var sex månader och därefter löpande i som längst ytterligare drygt tre år.Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att bedömningen av om en verksamhet av det aktuella slaget ska anses utgöra skattepliktig rumsuthyrning eller inte bör göras utifrån verksamhetens ändamål och innehåll och att den tid som de boende vistas på anläggningen då är av större relevans än hur länge uthyrningen till Migrationsverket ska pågå. Högsta förvaltningsdomstolen fann att ändamålet med bolagets verksamhet fick anses vara att bereda de asylsökande logi under en kortare tid. Till detta kom att bolaget skulle stå för bemanningen av anläggningen och tillhandahålla omfattande kringtjänster. Allt sammantaget framstod verksamheten mer som ett aktivt utnyttjande av fastigheten än som en passiv uthyrning av densamma. Tillhandahållandet av logi ansågs därmed utgöra skattepliktig rumsuthyrning i verksamhet som liknar hotellrörelse.