Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2020-07-02

Omsättning av en tjänst är som huvudregel mervärdesskattepliktig. Från skatteplikt undantas emellertid bl.a. omsättning av tjänster som utgör tandvård.Högsta förvaltningsdomstolen har i flera tidigare avgöranden bedömt hur gränsen ska dras mellan tjänster som utgör skattepliktig uthyrning av personal och tjänster som utgör från skatteplikt undantagen sjukvård. Mot bakgrund av de slutsatser i gränsdragningsfrågan som domstolen dragit i sin tidigare praxis fann den att de tjänster som en tandläkare skulle tillhandahålla till en tandvårdsklinik inte omfattades av undantaget från skatteplikt för tandvård.