Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2018-12-17

Tillträde till konserter, cirkus-, teater-, opera- och balettföreställningar och liknande föreställningar beskattas med en reducerad skattesats om 6 procent. Genom en lagändring 2017 beskattas tillträde till biografföreställningar med 25 procent. Tidigare beskattades även dessa föreställningar med reducerad skattesats.

Ett bolag ville genom ansökan om förhandsbesked få veta om den reducerade skattesatsen efter lagändringen ska tillämpas på tillträde till visningar i efterhand av oredigerade inspelningar av sådana föreställningar som fortfarande omfattas av reducerad skattesats.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att det av lagtexten inte kan utläsas något om i vilken form eller på vilken plats som publiken ska ta del av en föreställning för att den ska omfattas av den reducerade skattesatsen. Av de förarbetsuttalanden som gjordes i samband med, att biografföreställningar togs bort från tillämpningsområdet, framgår att avsikten var att vissa föreställningar skulle omfattas av den reducerade skattesatsen oavsett om publiken tar del av dem på den plats där de äger rum eller på någon annan plats genom projicering på en bioduk. Avgörande skulle i stället vara föreställningens innehåll. Mot den bakgrunden anser Högsta förvaltningsdomstolen att bolagets visningar även enligt den nuvarande lagregleringen ska omfattas av reducerad skattesats.

Bifogade filer: Mål nr 2922-18 Senast ändrad: 2018-12-17