Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2018-11-08

Tjänster avseende köp och försäljning av värdepapper är undantagna från skatteplikt. Kapitalförvaltning omfattas dock inte av undantaget.

En bank ville genom ansökan om förhandsbesked få veta om dess tillhandahållande av diskretionär portföljförvaltning ska beskattas som en enda tjänst eller om förvaltningen ska ses som två separata tjänster, en skattepliktig kapitalförvaltningstjänst och en undantagen transaktionstjänst.  

EU-domstolen har i ett avgörande (Deutsche Bank, C-44/11) ansett att portföljförvaltning utgör ett enda odelbart ekonomiskt tillhandahållande. En genomsnittskund bedömdes i det fallet efterfråga kombinationen av de två delarna förvaltning och analys respektive köp och försäljning av värdepapper.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att den portföljförvaltning som banken erbjuder sina kunder i allt väsentligt är av samma slag som den som var föremål för EU-domstolens avgörande. Den omständigheten att bankens prissättningsmodell är annorlunda medför inte att banken ska anses tillhandahålla två separata tjänster. Portföljförvaltningen ska därmed behandlas som en helhet. Eftersom undantag från skatteplikt ska tolkas restriktivt är portföljförvaltningen skattepliktig.

Bifogade filer: Mål nr 3237-18 Senast ändrad: 2018-11-08