Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-05-22

Ett förvärv genom gåva är skattefritt. Om förvärvet har sitt ursprung i en arbetsprestation ska dock inkomstbeskattning ske om inte syftet varit ett annat än att belöna den anställde för prestationen. En person som är förmånstagare i en trust bildad i Jersey hade ansökt om förhandsbesked för att få veta hur utbetalningar från trusten till honom skulle behandlas vid inkomstbeskattningen. Trusten bildades av sökandes syster. Systern ägde två tredjedelar av familjeföretaget genom bl.a. ett holdingbolag. Av rättviseskäl och för att säkerställa att familjeföretaget skulle kunna kvarbli i familjens ägo avsåg hon att överlåta en tredjedel av aktierna i familjeföretaget till sökanden. Av skatteskäl överlät hon därför samtliga aktier i holdingbolaget till trusten med syftet att aktierna i holdingbolaget senare skulle överföras från trusten till sökanden. Av ett tidigare avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen framgår att trusten inte motsvarar en svensk familjestiftelse. Holdingbolaget ägde aktier i ett bolag som i sin tur ägde aktier i ett dotterbolag. Den sökande är styrelseordförande i bolaget och vice ordförande i dotterbolaget. Den sökande har fått marknadsmässig ersättning för utfört arbetet och kommer att få marknadsmässig ersättning för framtida arbete. Frågan i målet var om överföringen av tillgångarna från trusten till sökanden ska behandlas som en skattefri gåva från systern. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att systern alltjämt ska anses som ägare till egendomen. Högsta förvaltningsdomstolen fann, mot bakgrund av uppgifterna i målet om syftet med överlåtelsen samt uppgifterna om den ersättning som sökanden fått för utfört arbete, att en överföring av tillgångar från trusten till sökande ska behandlas som en skattefri gåva från systern och fastställde förhandsbeskedet.