Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-05-05

I Tyskland finns det regler som gör det möjligt att konvertera ett tyskt kommanditbolag (Kommanditgesellschaft, KG) till ett aktiebolag (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH). En delägare i ett KG ansökte om förhandsbesked för att få veta om en sådan konvertering innebär att hon ska kapitalvinstbeskattas och/eller uttagsbeskattas enligt intern svensk rätt samt om detta i så fall är förenligt med EU-rätten.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att konverteringen innebär en sådan väsentlig förändring av andelarna i KG:et som medför att dessa ska anses avyttrade och att delägaren därmed ska kapitalvinstbeskattas. Förfarandet skulle däremot inte medföra att delägaren uttagsbeskattas. Domstolen motiverade detta med att konverteringen inte innebär att bolaget överlåter några tillgångar samt med att delägaren efter konverteringen kommer att ha samma anknytning till Sverige som tidigare och fortfarande kommer att vara obegränsat skattskyldig här. Det fanns därmed ingen grund för uttagsbeskattning.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade slutligen att kapitalvinstbeskattningen inte innebär någon negativ särbehandling av ett gränsöverskridande förhållande och därför inte kan anses strida mot EUF-fördraget.