Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-04-04

Sökanden är ensam aktieägare i ett fåmansföretag och avser att skänka pengar till en eller flera välgörenhetsorganisationer. Han planerar att låta bolagstämman fatta beslut om gåvor enligt 17 kap. 5 § aktiebolagslagen. Sökanden ansökte om förhandsbesked för att få veta om han kommer att beskattas för gåvorna och hur beskattningen i så fall kommer att ske.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att de planerade förmögenhetsöverföringarna till olika välgörenhetsorganisationer inte kan motiveras utifrån bolagets verksamhet. De är med andra ord inte affärsmässigt motiverade. Av rättspraxis följer att en förmögenhetsöverföring av det slaget anses innebära ett sådant förfogande över det överförda värdet att den ska behandlas som utdelning till aktieägarna i det överlåtande bolaget (RÅ 2004 ref. 1 och RÅ 2007 not. 161). Eftersom bolaget är ett fåmansföretag och sökandens aktier i bolaget är s.k. kvalificerade andelar ska bestämmelserna i 57 kap.

inkomstskattelagen tillämpas vid beskattningen.