Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-10-26

Om en juridisk person är ett s.k. allmänt undervisningsverk enligt inkomstskattelagen är den bara skattskyldig för inkomst på grund av innehav av fastighet. För att en juridisk person ska vara ett allmänt undervisningsverk krävs att den bedriver skolverksamhet och att annan verksamhet endast bedrivs i ringa omfattning.

En stiftelse som bedriver förskola, grundskola, gymnasium, internationell skola och fritidshem övervägde att omorganisera sin verksamhet för att kunna kvalificera sig som ett allmänt undervisningsverk. Stiftelsen ville veta om den kan vara ett allmänt undervisningsverk om den bedriver fritidshemsverksamhet i mer än ringa omfattning.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det av ett tidigare avgörande från domstolen framgår att förskoleverksamhet inte utgör skolverksamhet i skatterättslig mening. Domstolen fann att det inte heller beträffande fritidshemsverksamhet var motiverat att sådan verksamhet i skatterättslig mening ska anses utgöra skolverksamhet. Högsta förvaltningsdomstolen fann därför att stiftelsen inte är ett allmänt undervisningsverk om den bedriver fritidshemsverksamhet i mer än ringa omfattning.