Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-10-19

Utdelning på kvalificerade andelar i fåmansföretag beskattas delvis som inkomst av tjänst. Enligt den s.k. utomståenderegeln gäller att en andel inte ska anses kvalificerad om utomstående i betydande omfattning äger andelar i företaget. Trots att det finns ett sådant utomstående ägande ska andelen ändå anses vara kvalificerad om det finns särskilda skäl. Vid bedömningen ska förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren beaktas.

Sökandena ansökte om förhandsbesked för att få klarlagt om utomståenderegeln är tillämplig.

I Högsta förvaltningsdomstolens praxis har det ställts som ett närmast absolut krav att ett betydande utomstående ägande ska ha bestått under hela den föregående femårsperioden och att det måste föreligga mycket speciella omständigheter för att undantag ska göras från detta krav. Vidare framgår av praxis att utomståenderegeln förutsätter att sökandena och utomstående – direkt eller indirekt – samtidigt äger andelarna i bolaget.

I förevarande fall hade det under en tid i augusti och september 2020 inte funnits något för sökandena och utomstående samtidigt ägande i vare sig sökandenas bolag eller i verksamhetsbolaget. Det utomstående ägandet hade således enligt Högsta förvaltningsdomstolen inte bestått under hela den föregående femårsperioden.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det saknades anledning att i detta fall frångå kravet på ett betydande utomstående ägande under hela den i lagtexten angivna femårsperioden. Utomståenderegeln ansågs därför inte var tillämplig.