Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-07-05

En aktieägare kan lämna aktieägartillskott till sitt bolag. Ett sådant tillskott är inte avdragsgillt för givaren och skattefritt för mottagaren. När en aktieägare lämnar tillskott genom att efterge en fordran på bolaget ökar ägarens omkostnadsbelopp för aktierna i bolaget bara med ett belopp som motsvarar fordringens marknadsvärde även om det nominella beloppet är högre.

Media Markt Sweden AB hade lånat pengar av sitt tyska moderbolag och moderbolaget övervägde att efterge dessa fordringar. Fordringarna hade ett marknadsvärde som understeg det nominella beloppet. Media Markt Sweden AB ville veta om fordringarnas nominella belopp eller deras marknadsvärde utgjorde ett skattefritt aktieägartillskott för bolaget.

Skatterättsnämnden fann med utgångspunkt i den praxis som gäller för givaren av ett aktieägartillskott att eftergiften utgjorde ett skattefritt tillskott motsvarande fordringarnas marknadsvärde och att mellanskillnaden mellan marknadsvärdet och det nominella beloppet utgjorde en skattepliktig intäkt.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att fordringarnas marknadsvärde saknar betydelse för mottagaren, eftersom eftergiften innebär att bolagets egna kapital ökar motsvarande fordringarnas nominella belopp oavsett marknadsvärdet. Högsta förvaltningsdomstolen ändrade därför Skatterättsnämndens beslut och förklarade att eftergiften i sin helhet utgjorde ett skattefritt aktieägartillskott för Media Markt Sweden AB.