Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-06-01

För att en försäkring ska vara en pensionsförsäkring måste vissa villkor vara uppfyllda, t.ex. att ålderspension inte får betalas ut tidigare än vid 55 års ålder. Villkoren syftar till att endast en försäkring som tjänar ett verkligt pensioneringsändamål ska omfattas av reglerna för pensionsförsäkringar. Om ett försäkringsavtal ändras så att det inte längre uppfyller villkoren för att vara en pensionsförsäkring eller om parterna förfogar över avtalet i strid med dessa villkor ska det kapital som hänför sig till försäkringen tas upp i inkomstslaget tjänst (s.k. avskattning).

En anställd överväger att träffa en överenskommelse om tjänstepension med sin arbetsgivare. Överenskommelsen innebär att arbetsgivaren tecknar en tjänstepension hos ett försäkringsbolag via ett från bolaget fristående bolags hemsida. Det fristående bolaget förvaltar försäkringskapitalet och tar ut en avgift direkt ur tjänstepensionsförsäkringen som ersättning för denna tjänst. I en ansökan om förhandsbesked ställdes frågan om avgiftsuttaget medför att avskattning ska ske. Skatterättsnämnden fann att avskattning inte skulle ske.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade, i likhet med Skatterättsnämnden, att kapitalet i en pensionsförsäkring måste förvaltas. Det kan inte anses strida mot pensioneringssyftet att avgiften för denna förvaltning belastar försäkringen i stället för att någon annan lösning väljs för erläggande av avgiften. Detta gäller oavsett om avgiften tas ut av försäkringsgivaren eller direkt av förvaltaren. Avgiftsuttaget ska därför inte anses medföra att försäkringen inte är en pensionsförsäkring i inkomstskattelagens mening eller att försäkringen ska avskattas. Förhandsbeskedet skulle därmed fastställas.