Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-02-11

För att motverka att förvärvsinkomster omvandlas till lägre beskattade kapital­inkomster i företag med ett fåtal delägare finns regler om att utdelning och kapitalvinst på s.k. kvalificerade andelar ska tas upp i inkomstslaget tjänst i vissa fall och i viss omfattning. En andel är kvalificerad bl.a. om någon närstående till delägaren under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet som det företag i vilket delägaren direkt eller indirekt äger andelar. Enligt praxis tar uttrycket samma eller likartad verksamhet i huvudsak sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag överförs till ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mellan bolagen.

Genom ett holdingbolag äger två makar aktierna i ett fåmansföretag, vars verksamhet har överlåtits till ett annat fåmansföretag där en närstående till makarna är verksam i betydande omfattning. Överlåtelsen skedde enligt förfarandet för ersättningsetablering i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, vilket innebär att den som överlåter verksamheten inte fritt kan välja vem som ska överta den. Makarna avsåg att avveckla bolagen och ansökte om förhandsbesked för att få veta om deras aktier i holdingbolaget är kvalificerade andelar. Skatterättsnämnden fann att så är fallet.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att när det av makarna indirekt ägda fåmansföretaget överlät sin verksamhet till det fåmansföretag i vilket en närstående till är verksam i betydande omfattning kom de två bolagen att bedriva samma eller likartad verksamhet i den mening som avses i reglerna om kvalificerade andelar. Det saknar betydelse att överlåtelsen skedde enligt förfarandet för ersättningsetablering. Aktierna i holdingbolaget är därför kvalificerade andelar. Förhandsbeskedet skulle därmed fastställas.