Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-01-21

För att undvika att inkomster beskattas i flera led i bolagssektorn finns regler om att utdelning och kapitalvinst på s.k. näringsbetingade andelar i bl.a. aktiebolag är skattefria. Även andelar i utländska företag kan vara näringsbetingade förutsatt att företaget i fråga motsvarar ett svenskt aktiebolag. För att ett utländskt företag ska anses motsvara ett svenskt aktiebolag krävs att det är ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland.

Ett s.k. Jersey Private Ltd med hemvist i Jersey är obegränsat skattskyldigt där för samtliga sina inkomster. Skattesatsen är som utgångspunkt 20 procent men beror på vilken typ av inkomster som företaget har. Inkomster hänförliga till fastigheter som är belägna i Jersey samt inkomster från import och försäljning av vissa fossila bränslen beskattas alltid med en skattesats om 20 procent. Övriga inkomster som s.k. icke-finansiella tjänsteföretag uppbär beskattas med en skattesats om noll procent.

Ett svenskt aktiebolag övervägde att förvärva andelar i ett Jersey Private Ltd som klassificeras som ett icke-finansiellt tjänsteföretag. Enligt ansökan om förhandsbesked har företaget inkomster från fastighetsuthyrning som beskattas med en skattesats om 20 procent medan dess övriga inkomster beskattas med en skattesats om noll procent. Skatterättsnämnden ansåg att andelarna i företaget är näringsbetingade och att detta inte förändras om företaget avyttrar sitt fastighetsinnehav.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att företaget hör hemma i Jersey och är obegränsat skattskyldigt där. Det beskattas med en skattesats om 20 procent för fastighetsinkomster hänförliga till Jersey samt för inkomster från import och försäljning av vissa fossila bränslen. Företaget ska därmed såväl formellt som reellt anses som ett inkomstskattesubjekt i Jersey även om dess övriga inkomster beskattas med en skattesats om noll procent. Den omständigheten att företaget inte kommer att ha några inkomster som faktiskt beskattas om dess fastighetsinnehav avyttras föranledde ingen annan bedömning. Förhandsbeskedet skulle därmed fastställas.