Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-01-17

Utgifter för att reparera och underhålla en byggnad får vid beskattningen dras av omedelbart och behöver alltså inte räknas in i byggnadens anskaffningsvärde och dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Även utgifter för ändringsarbeten på en byggnad som kan anses normala i den skattskyldiges näringsverksamhet (det s.k. utvidgade reparationsbegreppet) behandlas som utgifter för reparation och underhåll.En stiftelse ansökte om förhandsbesked för att få veta om ändringsarbeten i form av installation avpentryn i 386 studentrum respektive utgifter för ombyggnation av gemensamma kök och matsalar till 24 lägenheter med badrum och pentry omfattas av det utvidgade reparationsbegreppet. Frågan besvarades nekande av Skatterättsnämnden. Högsta förvaltningsdomstolen bedömde, med hänvisning till HFD 2012 ref. 15, att de planerade ändringsarbetena sammantaget sett är omfattande och inte av det slag som kan förväntas förekomma med viss regelbundenhet i stiftelsens byggnader. Arbetena kunde därmed inte anses utgöra sådana normala ändringsarbeten som omfattas av det utvidgade reparationsbegreppet. Skatterättsnämndens förhandsbesked fastställdes.