Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-11-26

I 24 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) finns bestämmelser om bl.a. räntor i inkomstslaget näringsverksamhet. Vad som avses med ränteutgifter och ränteinkomster vid tillämpning av bestämmelserna i kapitlet definieras i 2 och 3 §§. Med ränteutgifter avses ränta och andra utgifter för kredit, och utgifter som är jämförbara med ränta. Med ränteinkomster avses inkomster som motsvarar ränteutgifter. I 21–29 §§ finns bestämmelser om avdragsbegränsning för negativa räntenetton. Med negativt räntenetto avses enligt 23 § skillnaden mellan ränteutgifter som ska dras av och ränteinkomster som ska tas upp, om ränteutgifterna överstiger ränteinkomsterna.Ett bolag förvärvar portföljer av förfallna lånefodringar, som består av nominella låneskulder, ackumulerade ränteskulder samt obetalda avgifter och andra indrivningskostnader. I en ansökan om förhandsbesked frågade bolaget bl.a. om hela den ränta som gäldenären betalar till bolaget, dvs. såväl den ränteskuld som gäldenären hade när borgenärsbytet skedde som den ränta som uppkommer därefter, ska anses vara sådana ränteinkomster som får ingå vid beräkningen av bolagets räntenetto.Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att vid bolagets förvärv av fordringarna sker ett borgenärsbyte utan att de andra ursprungligen avtalade villkoren ändras samt att den ränta som har avtalats mellan gäldenärerna och den ursprungliga borgenären är en ersättning för kredit och utgör ränta enligt definitionerna i 24 kap. 2 och 3 §§ inkomstskattelagen. Vid ett borgenärsbyte ska en ränteinkomst enligt Högsta förvaltningsdomstolen beaktas vid beräkning av räntenettot enbart av den borgenär som var fordringsinnehavare och kreditgivare under den tid som räntan belöper på. Följaktligen är det endast den del av inkomsterna som motsvarar avtalad ränta och som belöper på tid efter bolagets förvärv av fordringarna som utgör ränteinkomster hos bolaget vid beräkningen av räntenettot.Högsta förvaltningsdomstolen fastställde därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked.