Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-11-26

Ett kommanditbolag köper varor i fast räkning från ett säljande bolag och säljer dem vidare i kommission till återförsäljare. Kommanditbolaget ska betala inom 30 dagar från fakturadatum. Om kommanditbolaget betalar tidigare än 30 dagar får det en prisjustering, beräknad utifrån en överenskommen justeringsränta och hur många dagar tidigare som betalningen har skett.En av bolagsmännen i kommanditbolaget ansökte om förhandsbesked och frågade bl.a. om den justering av priset som sker när kommanditbolaget betalar det säljande bolaget för en vara i förtid är en ränteinkomst för kommanditbolaget vid tillämpningen av bestämmelserna om avdragsbegränsning för negativa räntenetton.Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det inte uppstår någon räntekostnad för kommanditbolaget vid betalning av leverantörsskulden inom stipulerad tid, dvs. kommanditbolaget har då inte någon utgift för kredit och det säljande bolaget får inte någon ränteinkomst. Den nedsättning av priset som sker vid betalning i förtid kan därför inte ses som en räntekompensation som skulle kunna vara en ränteinkomst för bolaget.Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade vidare att den omständigheten att en betalning av leverantörsskulden i förtid påverkar kommanditbolagets behov av extern finansiering inte innebär att kommanditbolaget tillhandahåller det säljande bolaget någon form av kredit. Nedsättningen av priset kan därför inte heller av den anledningen anses vara en ränteutgift för det säljande bolaget respektive en ränteinkomst för kommanditbolaget.Högsta förvaltningsdomstolen fastställde därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked i den del det överklagats.