Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-09-28

Målet i Högsta förvaltningsdomstolen rörde en allmännyttig ideell förening som drev en högskola. Föreningen övervägde att överföra utbildningsverksamheten till ett helägt men ännu ej bildat aktiebolag. I en ansökan om förhandsbesked ställdes ett antal frågor med anknytning till den planerade omstruktureringen. En första fråga i målet var om de årliga tillskott som föreningen skulle lämna till bolaget för att täcka underskott kunde anses utgöra skattepliktiga driftbidrag för bolaget. Vidare ställdes frågan om bolaget kunde anses utgöra ett allmänt undervisningsverk. Slutligen rörde målet också frågan om föreningen skulle komma att uttagsbeskattas för vissa tjänster som skulle utföras åt bolaget till underpris. Högsta förvaltningsdomstolen fann att de årliga tillskotten från föreningen till bolaget utgjorde driftbidrag, men att de inte var skattepliktiga för bolaget eftersom det kunde anses utgöra ett allmänt undervisningsverk. Allmänna undervisningsverk är bara skattskyldiga för inkomst på grund av innehav av fastigheter. Domstolen framhöll att bolagets verksamhet inte skulle bedrivas i vinstsyfte samt att fråga var om sådan kvalificerad verksamhet som bedrivs av allmänna undervisningsverk. Högsta förvaltningsdomstolen fann vidare att föreningen skulle uttagsbeskattas för de tjänster som skulle tillhandahållas bolaget till underpris. Tjänsterna var sådana att ersättning för dem normalt utgör intäkt av näringsverksamhet och något undantag från skattskyldighet eller uttagsbeskattning var inte tillämpligt.