Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-06-23

Målet gäller ett bolag som vissa år betalar ut bonus till sina anställda. Bolaget ville erbjuda de anställda s.k. bonusväxling, vilket innebär att den anställde avstår från sin bonusutbetalning i utbyte mot att bolaget i stället betalar en engångspremie för en tjänstepensionsförsäkring. Erbjudandet skulle dock bara gälla om bolaget har rätt till avdrag för premien redan när den betalas.Utgifter som ett företag har för pensioner får som regel dras av först när pensionen betalas ut. Under vissa förutsättningar har en arbetsgivare dock rätt till avdrag redan när pensionen utfästs. Avdrag medges då, inom vissa beloppsmässiga ramar, för kostnader som arbetsgivaren har för att trygga utfästelsen, dvs. för att säkerställa att utfästelsen kommer att infrias. Ett sådant tryggande kan ske t.ex. genom betalning av premie för en pensionsförsäkring.Som huvudregel får avdraget för tryggandekostnader inte överstiga ett visst takbelopp beräknat med utgångspunkt i den anställdes lön. Enligt en kompletteringsregel får dock ett större belopp dras av bl.a. om tryggandet föranleds av att pensionsutfästelserna är otillräckligt tryggade. I en ansökan om förhandsbesked frågade bolaget om det fick dra av kostnaderna för premiebetalningarna med stöd av den sistnämnda regeln.Högsta förvaltningsdomstolen fann att den aktuella situationen inte är en sådan som kompletteringsregeln tar sikte på och att bolaget därmed inte hade rätt att tillämpa den regeln.