Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-06-22

Målet gäller ett bolag som genomfört en omstrukturering av sitt innehav i ett antal portföljbolag. Omstruktureringen innebar att portföljbolagen överläts till ett helägt dotterbolag. Därefter såldes aktier i dotterbolaget motsvarande knappt 14 procent av rösterna och kapitalet till en extern investerare. I överlåtelsen ingick samtliga utgivna preferensaktier vilka gav investeraren en företrädesrätt till utdelning och till dotterbolagets tillgångar vid likvidation. I ett aktieägaravtal som upprättades i samband med överlåtelsen angavs att bolaget ska finansiera 90 procent och investeraren 10 procent av de tilläggsinvesteringar som görs i dotterbolaget genom tecknande av nya stamaktier i enlighet med en upprättad affärsplan. Eftersom bolaget stått för en större del av finansieringen har dess ägarandel successivt ökat till drygt 90 procent. Investeraren har dock fortfarande en företrädesrätt till utdelning och en större rätt till tillgångarna i dotterbolaget än vad kvotvärdet av innehavet motiverar. Det bolag som kommit att äga mer än 90 procent av andelarna i dotterbolaget ansökte om förhandsbesked för att få svar på om det i förhållande till dotterbolaget utgör ett sådan moderföretag som kan lämna koncernbidrag med skattemässig verkan under förutsättning att nuvarande ägarförhållanden kvarstår (fråga 1). Om så är fallet ville bolaget veta om skatteflyktslagen är tillämplig på förfarandet (fråga 2). Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det redan av ordalydelsen i 35 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) följer att bolaget är ett moderföretag i den mening som avses i reglerna om koncernbidrag och att det saknar betydelse för bedömningen att de aktier som uteslutande ägs av investeraren ger en företrädesrätt till utdelning och till dotterbolagets tillgångar vid likvidation. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde därför förhandsbeskedet i den del som avsåg fråga 1. När det gällde frågan om skatteflyktslagen är tillämplig fann domstolen att underlaget inte på ett tillräckligt tydligt sätt beskriver samtliga steg i transaktionskedjan. Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde därför förhandsbeskedet och avvisade ansökan i den del som avsåg fråga 2.