Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-06-02

Till inkomstslaget kapital räknas inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder. Ränteutgifter på lån är således avdragsgilla. Till inkomstslaget räknas vidare inkomster och utgifter i form av kapitalvinster och kapitalförluster. Kapitalvinster och kapitalförluster på skulder ska dock inte tas upp.En person ansökte om förhandsbesked från Skatterättsnämnden för att få veta vilka skattekonsekvenser som uppkommer för låntagaren vid återbetalning av ett s.k. boandelslån.Enligt låneavtalet lånar innehavaren av en bostad ett belopp som motsvarar en viss andel av bostadens marknadsvärde efter avdrag för en säkerhetsmarginal. Lånets nominella belopp motsvarar således den överenskomna andelen av bostadens marknadsvärde minskat med säkerhetsmarginalen. Boandelslånet utges i svenska kronor, är amorteringsfritt och löper utan ränta. Lånet ska betalas tillbaka i samband med att bostaden överlåts eller när lånets löptid har löpt ut. Låntagaren har även rätt att betala tillbaka lånet i förväg utan att bostaden överlåts. Låntagaren ska betala tillbaka ett belopp motsvarande samma andel av bostadens marknadsvärde vid återbetalningstidpunkten som den andel av marknadsvärdet vid utbetalningstidpunkten som låg till grund för beräkningen av lånets storlek. Beroende på bostadens värde vid återbetalnings-tidpunkten kan det belopp som låntagaren ska återbetala ha ökat, minskat eller vara oförändrat jämfört med lånets nominella belopp. Om låntagaren betalar tillbaka lånet inom tre år från utbetalningstillfället utan samband med att bostaden avyttras kommer låntagarens kostnad för lånet minst motsvara säkerhetsmarginalen.Skatterättsnämnden ansåg att den del av det återbetalade beloppet som överstiger lånets nominella belopp inte i någon av återbetalningssituationerna kan anses utgöra en ränteutgift.Högsta förvaltningsdomstolen anser att om lånet betalas tillbaka inom tre år utan samband med att bostaden avyttras är den del av återbetalningen som motsvarar den avtalade säkerhetsmarginalen en sådan förutsebar kostnad för låntagaren som utgör en avdragsgill ränteutgift i inkomstslaget kapital. Kapitalvinst eller kapitalförlust som kan uppkomma vid återbetalning av lånet i övrigt ska inte tas upp eller dras av i inkomstslaget kapital.