Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-03-22

Den som är begränsat skattskyldig i Sverige är skattskyldig för kapitalvinst vid avyttring av bl.a. aktier om denne vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här (den s.k. tioårsregeln).Om en fysisk person avyttrar aktier i ett bolag mot ersättning i form av andelar i ett annat företag kan denne få uppskov med beskattningen av kapitalvinsten. För sådana andelsbyten som skedde före 2002 gällde att den skattepliktiga kapitalvinst som uppstod vid andelsbytet fördelades på de mottagna andelarna och att det belopp som belöper på en mottagen andel utgör uppskovsbelopp. Uppskovsbeloppet ska tas upp till beskattning senast det beskattningsår då äganderätten till den mottagna andelen övergår till någon annan eller andelen upphör att existera. Detsamma gäller om de mottagna andelarna överförs till ett investeringssparkonto. Målet i Högsta förvaltningsdomstolen gällde en person som var bosatt i Sverige när hon medgavs uppskov med beskattningen av kapitalvinster som uppkom när hon deltog i två andelsbyten här under 1999. Hon flyttade utomlands och blev begränsat skattskyldig i Sverige under 2006 och avser nu att överföra andelar som hon mottog i samband med andelsbytena till ett investeringssparkonto. Genom ansökan om förhandsbesked ville hon därför få veta om uppskovsbeloppen ska beskattas med stöd av tioårsregeln, trots att det förflutit mer än tio år sedan hon flyttade utomlands.Av Högsta förvaltningsdomstolens praxis följer att ett uppskovsbelopp är en sådan kapitalvinst som avses i tioårsregeln och att tidpunkten för den vinstens uppkomst är det kalenderår under vilket andelsbytet sker. Om säljaren under det året, eller något av de föregående tio åren, har bott i Sverige kan uppskovsbeloppet beskattas med stöd av tioårsregeln när den handling som utlöser beskattning av uppskovsbeloppet äger rum.Om de i målet aktuella andelarna överförs till ett investeringssparkonto är andelsinnehavaren således skattskyldig för uppskovsbeloppen enligt tioårsregeln.