Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-11-23

Förmåner som en anställd får av sin arbetsgivare anses vanligen ha sådant samband med anställningen att förmånen beskattas som en skattepliktig löneförmån. I vissa fall kan det av omständigheterna framgå att det funnits annan grund än anställningsförhållandet för förmånen och då beskattas inte denna utan är en skattefri gåva. En person, A, ansökte om förhandsbesked från Skatterättsnämnden för att få veta om ett aktieförvärv utan ersättning från ägaren till det bolag vari han är anställd utgör en skattefri gåva eller om han ska beskattas som om han mottar ersättning från bolaget. Skatterättsnämnden fann, med motiveringen att påståendet om ett benefikt syfte gavs stöd av omständigheterna i övrigt, att förvärvet av aktierna var att betrakta som en skattefri gåva och att den anställde inte skulle inkomstbeskattas för förvärvet. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att frågan om ett förvärv på förmånliga villkor ska ses som en skattepliktig löneförmån eller en skattefri gåva måste avgöras utifrån en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Ett påstående om nära och djup vänskap måste ges klart stöd av omständigheterna för att relationen ska godtas som så speciell att det finns skäl för att göra avsteg från huvudregeln om att en förmån till en anställd har sin grund i anställningen (RÅ 1998 not. 91). Omständigheterna att A tillsammans med ägaren varit med och byggt upp företaget från grunden och att han kan antas vara fortsatt verksam där i en ledande position talar starkt för att den planerade överlåtelsen av aktier till honom bör ses som ersättning för såväl utfört som kommande arbete för bolaget. Högsta förvaltningsdomstolen bedömer att parternas vänskapsrelation inte kan jämställas med en nära familjerelation. Vänskapen, ersättningen för arbete, aktiernas värde och att överlåtelsen är villkorslös ger inte tillräckligt stöd för att betrakta aktieöverlåtelsen som en skattefri gåva. Den ska i stället anses utgöra ersättning för A:s arbetsinsatser i bolaget. A ska följaktligen inkomstbeskattas för överlåtelsen.