Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-10-22

Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare varit bosatt här är obegränsat skattskyldig. Frågan om det föreligger väsentlig anknytning hit ska avgöras genom en samlad bedömning där alla omständigheter av betydelse ska beaktas.

Klaganden äger 18,3 procent av aktierna i ett brittiskt bolag, som i sin tur äger samtliga aktier i ett svenskt rörelsedrivande bolag. Klaganden delar ledningsansvaret för koncernen med de två andra grundarna av det brittiska bolaget. Han etablerade det svenska bolaget och under åren 2012–2015 var han verkställande direktör i bolaget. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen har klaganden ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige.

Mellan 1998 och september 2011 bodde klaganden i Storbritannien. Sedan september 2015 bor han i ett annat land inom EU och dessförinnan var han bosatt i Sverige i fyra år. Ytterligare anknytningsfaktorer att beakta är klagandens svenska medborgarskap och hans innehav av en fritidsfastighet i Sverige, där han enligt uppgift vistas varje år.

Vid den samlade bedömning som ska göras fann Högsta förvaltningsdomstolen att klaganden har väsentlig anknytning till Sverige och att han därmed är obegränsat skattskyldig i Sverige.