Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-09-30

Handelsbolag och kommanditbolag är juridiska personer men inte skattesubjekt vid inkomstbeskattningen. Huvudregeln är att resultatet ska beskattas hos dem som är delägare i bolaget vid räkenskapsårets utgång. Av ett rättsfall från 2018 framgår att det krävs starka skäl för att frångå denna regel.

Ett aktiebolag avser att förvärva andelarna i ett fastighetsförvaltande kommanditbolag som äger tre fastigheter. Tanken är att kommanditbolaget ska överlåta en av fastigheterna innan aktiebolaget förvärvar andelarna. I en ansökan om förhandsbesked ställde aktiebolaget frågan om bolaget kommer att beskattas för kommanditbolagets resultat för det räkenskapsår under vilket förvärvet av andelarna sker.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att till skillnad från vad som var fallet i rättsfallet ska kommanditbolaget fortsätta att bedriva samma verksamhet men med två i stället för tre fastigheter. Syftet med förvärvet av andelarna är också att driva den kvarvarande delen av verksamheten vidare. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen hade det inte framkommit att en fördelning av resultatet med tillämpning av huvudregeln innebar en obehörig inkomstöverföring eller att den framstod som väsentligen eller uteslutande betingad av skatteskäl. Skäl att frångå huvudregeln hade därmed inte framkommit.