Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-06-08

Vid inkomstbeskattningen är en person obegränsat skattskyldig i Sverige bl.a. om personen tidigare har varit bosatt här och har väsentlig anknytning hit. För att avgöra om en person har väsentlig anknytning hit ska vid bedömningen bl.a. beaktas om personen är svensk medborgare, hur länge personen var bosatt här och om denne har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk. Det ska göras en samlad bedömning av alla omständigheter av betydelse.

Målet i Högsta förvaltningsdomstolen gällde frågan om makar som inför utflyttning från Sverige hade förvärvat en bostadsrättslägenhet för fritidsändamål här, skulle anses ha väsentlig anknytning hit efter utflyttningen. Makarna var svenska medborgare och hade varit bosatta i Sverige under större delen av sina liv.

Vid en samlad bedömning av redovisade omständigheter fann Högsta förvaltningsdomstolen att väsentlig anknytning inte förelåg. Vid bedömningen beaktades bl.a. att tiden från frånträdet av permanentbostaden till utflyttningen var kort och att makarna aldrig hade varit bosatta i den nyanskaffade bostadsrättslägenheten, som därmed ansågs utgöra en fritidsbostad.