Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-11-12

Sökanden i målet avser att förvärva preferensaktier i ett bolag och ville genom ansökan om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden bl.a. få veta hur löpande utdelning på preferensaktierna ska beskattas.

Bolagets verksamhet består bl.a. av att förvalta fonder och verksamheten är indelad i olika verksamhetsgrenar, A–D. Inom respektive verksamhetsgren ska ett team bestående av upp till två säljare och en till fem fondförvaltare arbeta. Ett team kommer alltid att bestå av minst två personer. Sökanden kommer att vara anställd av bolaget och ingå i det team som arbetar i verksamhetsgren A.

Bolaget ska kunna ge ut preferensaktier i serie A–D och respektive serie ska emitteras mot en av bolagets verksamhetsgrenar. En teammedlem kommer endast att äga preferensaktier emitterade mot den verksamhetsgren inom vilken denne arbetar. Sökanden avser därmed att förvärva preferensaktier i serie A. Antalet preferensaktier som respektive teammedlem får förvärva kommer att variera bl.a. beroende på senioritet och det är inte säkert att alla teammedlemmar kommer att äga några aktier. Preferensaktierna ska förvärvas till marknadsvärde.

Ägarna av preferensaktierna i en viss serie ska vara berättigade till minst 60 procent av den del av bolagets samlade resultat som belöper på den verksamhetsgren som serien emitterats mot, vilket kan innebära att utdelningen på de olika preferensaktierna blir olika. Preferensaktierna inom respektive serie kommer dock att ge lika rätt till utdelning. Det utdelningsbara resultatet ska alltså vara kopplat till teammedlemmarnas gemensamma arbete i respektive verksamhetsgren.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att det i allmänhet saknas anledning att behandla belopp som enligt beslut på bolagsstämma betalas ut till aktieägarna som annat än utdelning. Av RÅ 2000 ref. 56 följer emellertid att denna princip inte kan upprätthållas i en aktiebolagsrättsligt säregen situation som innebär att aktier av samma slag ska ge olika utdelning beroende på vem som äger dem och där det finns en direkt koppling mellan lönsamheten i aktieägarens verksamhetsgren och utdelningen på dennes aktier. I sådant fall bör utdelningen ses som ersättning för en arbets­prestation. Högsta förvaltningsdomstolen anser att det även i detta fall finns en direkt koppling mellan lönsamheten i aktieägarens verksamhetsgren och utdelningen på dennes aktier samt att en betydande grad av differentiering av utdelningen mellan ägare av aktier av samma slag kan uppnås. Den nu aktuella situationen är därför jämförbar med den som bedömdes i RÅ 2000 ref. 56. Den löpande utdelningen på preferensaktierna bör därmed ses som ersättning för en arbetsprestation och ska beskattas i inkomstslaget tjänst.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade vidare att preferensaktierna, i enlighet med praxis, ska anses förvärvade vid avtalstidpunkten. Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde Skatterättsnämndens svar på två andra frågor och avvisade ansökningen i den delen.