Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-07-01

En utländsk juridisk person beskattas i Sverige för inkomst av näringsverksamhet som bedrivs från ett fast driftställe här. Med ett fast driftställe avses bl.a. en plats för byggnadsverksamhet. Enligt skatteavtalet mellan Sverige och Polen utgör en plats för byggnadsverksamhet ett fast driftställe endast om verksamheten pågår under en tidsperiod som överstiger tolv månader.

Ett polskt bolag utförde under perioden 27 augusti – 8 oktober 2014 arbeten på bottenplattan i en etantank. Efter ett avbrott om drygt fyra månader utförde bolaget under perioden 16 februari – 17 oktober 2015 arbeten på etantankens takkupol.

Allmänna ombudet hos Skatteverket ansökte om förhandsbesked för att få veta om bolaget skulle anses ha haft ett fast driftställe i Sverige på grund av arbetena på etantanken.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att båda arbetena har utförts för samma uppdragsgivare på samma plats och på samma objekt, dvs. på etantanken. Avbrottet kan inte anses vara ett tillfälligt avbrott. Mot den bakgrunden bör enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening endast den tid som bolaget faktiskt har varit verksamt på byggnadsplatsen beaktas vid beräkningen. Eftersom den tiden inte överstiger tolv månader har bolaget inte fått ett fast driftställe i Sverige vid tillämpningen av skatteavtalet med Polen.

Bifogade filer: Mål nr 4135-18 Senast ändrad: 2019-07-01