Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-04-26

Vid inkomstbeskattningen finns särskilda bestämmelser för företag som hade ett underskott det föregående beskattningsåret (underskottsföretag). Huvudregeln är att sådana underskott får dras av. Vid ägarförändringar som innebär att ett företag får det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag gäller dock en begränsning av avdragsrätten (beloppsspärren). Beloppsspärren beräknas utifrån utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet över underskottsföretaget.

I ett till Högsta förvaltningsdomstolen överklagat förhandsbesked prövades om ovillkorade aktieägartillskott får räknas med i utgiften för förvärvet. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att de tillskottsgivande bolagen genom de ovillkorade aktieägartillskotten inte förvärvat några andelar med åtföljande röster. Enligt aktuell bestämmelse krävs för att en utgift ska kunna beaktas att det är fråga om en utgift för att förvärva det bestämmande inflytandet över underskottsföretaget. Det följer därför enligt Högsta förvaltningsdomstolen av bestämmelsen att ett ovillkorat aktieägartillskott inte kan anses utgöra en sådan utgift.

 

Bifogade filer: Mål nr 3746-18 Senast ändrad: 2019-04-26