Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-03-27

Pension som en person får på grund av en tidigare anställning beskattas som inkomst av tjänst. Allmänt sett gäller att en tjänsteinkomst ska beskattas när den kan disponeras eller på något annat sätt kommer den skattskyldige till del. Frågan i det här målet var vid vilken tidpunkt inkomster från en amerikansk pensionsordning skulle tas upp till beskattning.

I praktiken fanns tre tänkbara tidpunkter att välja mellan: 1) när arbetsgivaren avsatte medel till en pensionsplan för den anställdes räkning, 2) när medel fördes över från denna plan till den anställdes privata s.k. IRA-konto, eller 3) när medlen togs ut från IRA-kontot.

I USA gjordes skatteavdrag först vid den tredje tidpunkten, dvs. när medlen togs ut från kontot. I målet hade det argumenterats för att detta borde få genomslag även vid beskattningen i Sverige. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade dock att det inte fanns något stöd i lagen eller dess förarbeten för att beakta reglerna i USA när beskattningstidpunkten i Sverige bestämdes. Domstolen ansåg också att det fanns starka principiella skäl emot att göra detta. Slutsatsen blev därför att beskattningstidpunkten skulle bestämmas utan hänsyn till vad som gällde enligt regleringen i USA.

I det aktuella fallet ansåg domstolen att medlen blivit disponibla för personen i fråga redan när de fördes över från pensionsplanen till IRA-kontot. Inkomsten skulle därför beskattas när denna överföring gjordes.

Bifogade filer: Mål nr 3748-18 Senast ändrad: 2019-03-27