Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-03-20

En person är obegränsat skattskyldig i Sverige bl.a. om personen har väsentlig anknytning hit och tidigare har varit bosatt här. Vid bedömningen av om en person har väsentlig anknytning hit ska bl.a. beaktas om personen är ekonomiskt engagerad i Sverige genom att inneha tillgångar som ger denne ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här, om personen är svensk medborgare, hur länge personen var bosatt här, om personen har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk och om personen har en fastighet här. Det ska göras en samlad bedömning av alla omständigheter av betydelse.

Frågan i målet gällde om två makar som varit bosatta utomlands sedan 14 år tillbaka skulle anses ha väsentlig anknytning till Sverige. Makarna, som var svenska medborgare, hade väsentligt inflytande i näringsverksamhet här och ägde vidare en mindre skogsfastighet och två fritidsfastigheter här.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg, med hänsyn till den tid som förflutit sedan utflyttningen, att det ekonomiska engagemanget i Sverige inte ensamt kunde medföra att makarna hade väsentlig anknytning hit. Inte heller övriga anknytningsfaktorer kunde under lämnade förutsättningar tillmätas någon större betydelse. Vid en sådan samlad bedömning som ska göras fann domstolen att makarna inte hade väsentlig anknytning till Sverige.

Bifogade filer: Mål nr 3479-18 Senast ändrad: 2019-03-20