Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-02-19

Ersättning för framtida förlust av inkomst vid personskada kan utgå med ett engångsbelopp, som livränta eller som en kombination av dessa ersättningsformer. För att inte valet av ersättningsform ska påverkas av skattemässiga hänsyn har det införts en lindring i beskattningen av engångsbelopp, som innebär att endast 60 procent av engångsbeloppet är skattepliktigt. Om någon får två eller flera sådana belopp till följd av samma personskada gäller detta för varje belopp. För samma personskada får dock den skattefria delen inte överstiga 15 prisbasbelopp för det år som engångsbeloppet kan disponeras.

Målet i Högsta förvaltningsdomstolen gällde en person som tidigare hade fått ett engångsbelopp som ersättning för inkomstförlust på grund av en arbetsskada. Beloppet beskattades till den del det översteg 15 prisbasbelopp. I en ansökan om förhandsbesked frågade den enskilde om tillkommande engångsbelopp som han hade fått eller kunde komma att få under senare år för samma skada, var skattefria till någon del. Han ansåg att endast 60 procent av varje engångsbelopp var skattepliktigt så länge det skattefria beloppet för respektive år inte översteg 15 prisbasbelopp. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg dock att den tolkningen av reglerna inte var riktig och uttalade att skattefriheten upp till 15 prisbasbelopp ska baseras på samtliga engångsbelopp som utbetalas för en och samma personskada, oavsett om utbetalningarna sker under olika år.

Bifogade filer: Mål nr 2658-18 Senast ändrad: 2019-02-19