Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-02-18

Ett privatbostadsföretag avser att genom en fusion ta över en fastighet från en ekonomisk förening som inte är ett privatbostadsföretag. För privatbostadsföretag gäller särskilda skatteregler som innebär att företaget inte ska ta upp inkomster och inte dra av utgifter som är hänförliga till fastigheterna. Ett sådant företag beskattas dock för kapitalvinster på grund av avyttringar av fastigheter. Att den ekonomiska föreningen inte är ett privatbostadsföretag innebär att den aktuella fastigheten före fusionen inte omfattas av den särskilda beskattningsordningen för privatbostadsföretag.

Eftersom fusionen uppfyller kraven för att vara en kvalificerad fusion finns bestämmelser om kontinuitet i beskattningen. Kontinuiteten innebär att privatbostadsföretaget inträder i den ekonomiska föreningens skattemässiga situation efter fusionen.

I en ansökan om förhandsbesked ställde privatbostadsföretaget bl.a. frågan vilka regler som har företräde; de särskilda skattereglerna för privatbostadsföretag eller reglerna om kontinuit i beskattningen vid kvalificerade fusioner.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade inledningsvis att kontinuitetsregeln i och för sig gäller även med avseende på den löpande beskattningen. Även om syftet med kontinuitetregeln är att säkerställa att den skattefrihet som medges vid fusionen inte blir definitiv fann domstolen att det inom ramen för den löpande beskattningen av fastigheten finns inslag som motiverar att den skattefrihet som medges vid fusionen kompenserars genom att beskattningen hos det övertagande företaget sker i enlighet med kontinuitetsregeln. Exempel på sådana inslag är värdeminskningsavdrag samt skattemässigt och företagsekonomiskt motiverade reserveringar.  Kontinuitetsregeln skulle därför ges företräde.

Bifogade filer: Mål nr 3893-18 Senast ändrad: 2019-02-18