Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-12-28

En sjöman som var bosatt i Sverige och obegränsat skattskyldig här var anställd av ett danskt företag och arbetade under hela året på ett danskt multifunktionellt AHTS-fartyg. Fartyget hade under de aktuella resorna, som bl.a. gick på brittiskt och ryskt farvatten, lastat ankare och ankarutrustning i avgångshamnen för att transportera utrustningen till olika oljeplattformar där fartyget också tagit upp oljeplattformarnas ankarsystem m.m. samt assisterat vid flytt av plattformar. Frågan var om Sverige hade rätt att beskatta inkomsterna som sjömannen tjänat under resorna.

Enligt det nordiska dubbelbeskattningsavtalet har Sverige inte rätt att beskatta lön om fartyget har gått i internationell trafik under resorna. Av skatteavtalet framgår att med internationell trafik avses transport med skepp utom då det används uteslutande mellan platser i en och samma avtalsslutande stat.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att fartygets huvudsakliga syfte med resorna hade varit att transportera ankare och ankarutrustning och att fartyget kunde anses ha gått i internationell trafik i enlighet med det nordiska dubbelbeskattningsavtalet under var och en av de aktuella resorna. Sverige hade därmed inte rätt att beskatta sjömannen för hans inkomst från dessa resor.

Bifogade filer: Mål nr 960-18 Senast ändrad: 2018-12-28