Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-12-11

Målet gällde en fysisk person som avser att förändra ägarstrukturen av sina fyra företag genom att samtidigt överlåta andelarna i företagen till ett annat företag och som ersättning få andelar i det köpande företaget.

Enligt huvudregeln utlöser en avyttring av andelar i ett företag omedelbar beskattning. För att underlätta omstruktureringar av företag finns särskilda bestämmelser om s.k. framskjuten beskattning vid andelsbyten. Reglerna innebär att en fysisk person kan avyttra andelar i ett företag till ett annat företag mot ersättning i form av andelar i det köpande företaget utan att en eventuell kapitalvinst behöver tas upp till beskattning vid det tillfället. Omkostnadsbeloppet förs i stället över till de mottagna andelarna.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det varken i den svenska regleringen eller i den bakomliggande unionsrättsliga regleringen i det s.k. fusionsdirektivet finns någon uttrycklig reglering som avser avyttring av andelar i flera olika företag mot ersättning i form av andelar i ett annat företag. Domstolen konstaterade också att det inte heller i förarbetena till de svenska reglerna om andelsbyten eller i skälen till direktivet ges något stöd för att ett sådant förfarande omfattas av reglerna om andelsbyten.

Högsta förvaltningsdomstolen fann därför att ett enda gemensamt andelsbyte med avyttrade andelar i flera olika företag mot ersättning i form av andelar i ett annat företag inte omfattas av bestämmelserna om framskjuten beskattning vid andelsbyten.

Bifogade filer: Mål nr 3118-18 Senast ändrad: 2018-12-11