Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-12-06

En person som är bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldig, dvs. skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet. Enligt de s.k. sexmånaders- och ettårsreglerna gäller dock att inkomster från arbete utomlands under vissa förutsättningar ska undantas från beskattning. En sådan förutsättning är att personen i fråga är obegränsat skattskyldig i Sverige under den tid då arbetet utomlands äger rum. En person som är bosatt utomlands och begränsat skattskyldig i Sverige när inkomsten tjänas in, men bosatt i Sverige och obegränsat skattskyldig här när inkomsten ska beskattas, omfattas alltså inte av dessa regler. Högsta förvaltningsdomstolen har i två rättsfall (HFD 2015 ref. 60 och HFD 2015 not. 59) slagit fast att denna skillnad i behandlingen av personer som är obegränsat respektive begränsat skattskyldiga i Sverige när inkomsten tjänas in inte är förenlig med EU-rättens bestämmelser om fri rörlighet för arbetstagare.

En person, som var både brittisk och amerikansk medborgare, hade bott och arbetat i USA innan han bosatte sig i Sverige och blev obegränsat skattskyldig här. Han fick efter inflyttningen till Sverige en ersättning som han hade tjänat in under den tid han bodde och arbetade i USA. Han begärde med hänvisning till de ovan nämnda rättsfallen att ersättningen skulle undantas från beskattning.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att personen genom att flytta till Sverige och börja arbeta här har utnyttjat den fria rörligheten för arbetstagare enligt artikel 45 i EUF-fördraget. Rätten för en begränsat skattskyldig att behandlas på samma sätt som obegränsat skattskyldiga i de ovan nämnda rättsfallen har inte gjorts beroende av att personen i fråga var obegränsat skattskyldig i något annat EU-land när optionerna tjänades in. Det finns heller inte något stöd i EU-domstolens praxis för att rätten till likabehandling kan göras beroende av ett sådant villkor. Av de skäl som har redovisats i de ovan nämnda rättsfallen följer därmed av artikel 45 i EUF-fördraget att personens ersättning inte ska tas upp till beskattning i Sverige.

Senast ändrad: 2018-12-06