Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-10-30

På inkomstbeskattningens område finns bestämmelser om fusion av värdepappersfonder och specialfonder som innebär att en kapitalvinst inte ska tas upp hos fondens andelsägare när sådana fonder fusioneras.

Målet gäller en andelsägare i en alternativ investeringsfond etablerad i Luxemburg. Fonden är en kontraktsrättslig alternativ investeringsfond och motsvarar en svensk specialfond. Fonden planeras sammanläggas med en annan luxemburgsk alternativ investeringsfond som är associationsrättslig. Sammanläggningen ska ske enligt lagstiftningen i Luxemburg.

Inför sammanläggningen uppkom frågan om undantaget från kapitalvinstbeskattning vid fusioner mellan fonder i 48 kap. 18 § inkomstskattelagen (1999:1229) är tillämpligt vid transaktionen, och om så inte är fallet om en beskattning av en uppkommen kapitalvinst är förenlig med EU-rätten.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att bestämmelsen endast är tillämplig i fråga om fusioner av värdepappersfonder och specialfonder som genomförs enligt lagen om värdepappersfonder respektive lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Det aktuella förfarandet genomförs inte enligt dessa regelverk och omfattas därför inte av bestämmelsen. Eftersom det inte är fråga om utländska värdepappersfonder är inte heller den kompletterande bestämmelsen tillämplig. En sammanläggning av fonderna omfattas därför inte av bestämmelsen och kapitalvinsten som sammanläggningen kan ge upphov till ska därför tas upp till beskattning av andelsägaren.

Högsta förvaltningsdomstolen fann vidare att en beskattning av kapitalvinsten inte är oförenlig med EU-rätten.

Bifogade filer: Mål nr 457-18 Senast ändrad: 2018-10-30