Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-05-25

Om ett företag (kommissionärsföretag) bedriver en näringsverksamhet för ett annat företags räkning (kommittentföretag), får överskottet eller underskottet av verksamheten tas upp respektive dras av hos kommittentföretaget, om förutsättningarna i 36 kap. inkomstskattelagen är uppfyllda.

Ett moder- och dotterbolag övervägde att ingå ett kommissionärsförhållande. Kommissionärsverksamheten skulle omfatta den verksamhet som dotterbolaget redan bedrev. Dotterbolaget skulle inte bedriva någon annan verksamhet. I dotterbolaget fanns minoritetsägare, som var verksamma i bolaget. För att deras intressen skulle kunna tillgodoses fanns planer kring några alternativ. I en ansökan om förhandsbesked ställdes ett antal frågor.

En fråga var om det krävs att hela överskottet av kommissionärsverksamheten förs över till och beskattas hos kommittenten eller om en viss del av överskottet kan lämnas kvar i dotterbolaget för utdelning till minoritetsägarna. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att en grundläggande förutsättning för att ett skatterättsligt kommissionärsförhållande ska föreligga är att kommissionärsverksamheten bedrivs uteslutande för kommittentföretagets räkning. Om en del av resultatet av kommissionärsverksamheten skulle lämnas kvar i kommissionärsföretaget för utdelning till minoritetsägarna, kunde den förutsättningen inte anses vara uppfylld eftersom kommissionärsföretaget då måste anses ha bedrivit den delen av verksamheten för egen del. Reglerna kräver således att hela resultatet av kommissionärsverksamheten såväl förs över till som beskattas hos kommittentföretaget.

Bedömningen av om det föreligger ett skatterättsligt kommissionärsförhållande påverkas däremot inte av efterföljande transaktioner i form av ett ovillkorat aktieägartillskott från moderbolaget till dotterbolaget samt en riktad utdelning från dotterbolaget till de i bolaget verksamma minoritetsägarna. För minoritetsägarnas del föranleder en sådan utdelning inte annan beskattning i inkomstslaget tjänst än vad som kan följa av bestämmelserna om utdelning på andelar i fåmansföretag.

Bifogade filer: Mål nr 4053-17 Senast ändrad: 2018-05-25