Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-01-12

Som huvudregel ska alla inkomster och förmåner som en arbetstagare får på grund av sin anställning tas upp som intäkt och beskattas. Personalvårdsförmåner av mindre värde är dock undantagna från beskattning. Som personalvårdsförmån räknas bl.a. möjlighet till enklare slag av motion och annan friskvård.

En arbetsgivare erbjuder sin personal friskvårdsbidrag med högst 4 000 kr per anställd och kalenderår. En av de anställda vill använda bidraget för att betala banavgifter för att spela golf på två s.k. pay and play-banor samt för att köpa ett säsongskort som ger möjlighet att öva golfslag på en s.k. drivning range.

När bestämmelserna om skattefria personalvårdsförmåner infördes i slutet av 1980-talet togs i förarbetena golf upp som exempel på en sådan sport som inte borde omfattas av skattefriheten. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det på den tiden handlade om naturaförmåner och att lagtextens rekvisit ”enklare slag” inte kan tillmätas samma betydelse när det gäller att bedöma en förmån i pengar som när det handlar om en naturaförmån. Enligt domstolen finns det inte något som hindrar att ett bidrag som används för golfspel av det aktuella slaget räknas som personalvårdsförmån förutsatt att förmånen riktar sig till hela personalen och är av mindre värde.

Högsta förvaltningsdomstolen slog fast att förmånens värde är det belopp som bidraget uppgår till, dvs. 4 000 kr. Att kostnaden för arbetstagaren kan bli högre än så – beroende på hur mycket denne väljer att spela – ansåg domstolen, till skillnad från Skatteverket, inte påverkade förmånens värde.

Bifogade filer: Mål nr 4301-17 Senast ändrad: 2018-01-12