Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2017-12-15

Efter att innehavaren av ett fideikommiss avlidit beslöt fideikommissboet att bilda ett aktiebolag och genom tillskott överföra fideikommissfastigheter dit i samband med att aktier tecknandes i bolaget. Fideikommissboet ansökte om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden för att få veta om någon skattepliktig kapitalvinst skulle uppkomma för det fall det, utöver aktier, skulle utgå även annat vederlag för fastigheterna. Boet ville även veta om anskaffningsvärdet för aktierna skulle komma att påverkas av att sådant vederlag utgick.

Skatterättsnämnden besvarade frågorna med att någon skattepliktig kapitalvinst inte uppkommer vid överföringen av fastigheterna och att anskaffningsvärdet för aktierna inte skulle påverkas utan motsvara fastigheternas marknadsvärde.

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt förhandsbeskedet. Domstolen har funnit att det framgår av förarbetena till såväl lagregleringen om avveckling av fideikommiss som inkomstbeskattningen av fideikommissbo att även annat vederlag än aktier kan utgå vid tillskott av fideikommissegendom till ett aktiebolag i samband med teckningen av aktier. Någon skattepliktig kapitalvinst anses därför inte uppkomma genom överföringen.

Domstolen har även – med hänsyn till att ordalydelsen av skatteregleringen är klar och entydig – funnit att anskaffningsvärdet för de aktier som tecknas i samband med överföringen av fastigheterna inte påverkas av att det utgår även annat vederlag än aktier.

Bifogade filer: Mål nr 1068-17 Senast ändrad: 2017-12-15