Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2017-12-07

Utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar i fåmansföretag ska i viss omfattning tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst istället för i inkomstslaget kapital. Även om andelsägaren inte själv har varit verksam i betydande omfattning kan en andel vara kvalificerad om någon närstående till andelsägaren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Ett fåmansaktiebolag bedrev växtodling och djuruppfödning och de två aktieägarna var verksamma i betydande omfattning i sitt bolag. I samband med ett generationsskifte överlät bolaget djurbesättningen till aktieägarnas sons fåmansföretag. Efter generationsskiftet var aktieägarna inte längre verksamma i sitt bolag. Verksamheten i deras bolag bestod efter överlåtelsen enbart av att förvalta det kvarvarande upparbetade kapitalet. Sonen var däremot verksam i betydande omfattning i sitt företag som bedrev djuruppfödning.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att överlåtelsen av djurbesättningen innebar att en verksamhetsgren hade överlåtits mellan fåmansföretagen. Mot denna bakgrund ansågs de båda bolagen bedriva samma eller likartad verksamhet i den mening som avses i 57 kap. 4 § första stycket 1 inkomstskattelagen.

Bifogade filer: Mål nr 2360-17 Senast ändrad: 2017-12-07