Dom i mål om förhandsbesked om energiskatt

2022-02-02

Elektrisk kraft som förbrukas i Sverige är som huvudregel skattepliktig till energiskatt. För elektrisk kraft som förbrukas i en datorhall gäller en lägre energiskatt om vissa förutsättningar är uppfyllda. Med datorhall avses en anläggning där en näringsidkare, som huvudsakligen bedriver bl.a. informationsbehandling, utövar sådan verksamhet.

Ett aktiebolag som avsåg att bedriva kommersiell verksamhet i form av utvinning av kryptovaluta för försäljning ansökte om förhandsbesked för att få klarhet i om bolagets anläggning är en sådan datorhall som ger rätt till lägre energiskatt. I ansökan beskrev bolaget att kryptovalutan skapas i ett datanätverk genom att lösa block i en blockkedja.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det inte finns någon närmare vägledning i förarbetena när det gäller vad begreppet informationsbehandling är avsett att omfatta. Domstolen tog ledning av hur detta begrepp definieras i Nationalencyklopedin och i Svensk ordbok och kom fram till att bolaget fick anses bedriva sådan verksamhet och att bolagets anläggning därmed är en datorhall.