Dom i mål om företrädaransvar

2019-09-23

I skattelagstiftningen finns det bestämmelser som innebär att en företrädare för en juridisk person under vissa omständigheter kan bli betalningsansvarig för skatter och avgifter som avser den juridiska personen, s.k. företrädaransvar.

Enligt en av dessa bestämmelser gäller att om någon i egenskap av företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har lämnat oriktiga uppgifter som har lett till att den juridiska personen har tillgodoräknats överskjutande ingående mervärdesskatt med ett för stort belopp, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala beloppet.

Frågan var om en företrädare som inte personligen lämnat oriktiga uppgifter kan hållas ansvarig enligt bestämmelsen. Kammarrätten i Jönköping hade ansett att det inte var möjligt och därför avslagit Skatteverkets ansökan om företrädaransvar för överskjutande ingående mervärdesskatt.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att den aktuella bestämmelsens ordalydelse visserligen närmast talar för att bara den företrädare som personligen lämnat de oriktiga uppgifterna kan bli föremål för betalningsansvar men att regeln måste läsas och förstås tillsammans med övriga bestämmelser om företrädaransvar. Ansvar enligt dessa bestämmelser – bl.a. för obetalda skatter och avgifter – har i rättspraxis inte ansetts vara beroende av en personlig underlåtenhet hos en viss företrädare, trots att ordalydelsen kan sägas ge intryck av att detta krävs.

Högsta förvaltningsdomstolen framhöll vidare att reglernas övergripande syfte – att så långt möjligt säkra statens skattefordringar på områden där frihet från personligt betalningsansvar kan försvåra indrivandet av dessa – också måste beaktas. Domstolen menade att utifrån detta syfte framstår det inte som rimligt att det bara skulle vara möjligt att tillämpa bestämmelsen i fråga när företrädaren personligen har lämnat de oriktiga uppgifterna.

Högsta förvaltningsdomstolens fann därför att även en företrädare som inte personligen har lämnat oriktiga uppgifter kan bli betalningsskyldig för överskjutande ingående mervärdesskatt. Eftersom kammarrätten inte hade prövat om övriga förutsättningar för ansvar var uppfyllda visades målet åter dit.