Dom i mål om föreläggande enligt djurskyddslagen

2021-03-15

I målet konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen att om en djurhållare inte följer djurskyddslagstiftningen med tillhörande föreskrifter, liksom de beslut som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser får länsstyrelsen meddela de förelägganden som behövs för att regelverket ska efterlevas. Vidare konstaterades att ett beslut om föreläggande syftar till att nå rättelse. Det ska därför vara handlingsdirigerande, dvs. det ska förmå djurhållaren att vidta eller att avstå från en viss åtgärd. En förutsättning för att ett föreläggande ska få meddelas är således att det finns behov av ett sådant för att den aktuella djurhållningen ska uppfylla de krav som uppställs. Om djurhållaren vid tidpunkten för beslutet redan har åtgärdat aktuella brister behövs inte ett beslut om föreläggande och länsstyrelsen får då inte meddela ett sådant beslut. I aktuellt mål var de brister som föreläggandet avsåg redan åtgärdade vid tidpunkten för föreläggandet. Högsta förvaltningsdomstolen fann därmed att länsstyrelsen saknat rätt att meddela beslutet.