Dom i mål om förberedelse till terroristbrott

2019-06-12

Tre personer åtalades för att tillsammans och i samförstånd ha förberett ett terroristbrott. Enligt åklagaren skulle de åtalade bland annat ha skaffat vissa kemikalier i syfte att utföra ett terroristbrott i Islamiska Statens namn. En av de åtalade dömdes av tingsrätten för förberedelse till terroristbrott medan de två andra frikändes. Hovrätten har efter överklaganden prövat åtalet mot den person som dömdes av tingsrätten och mot en av de andra åtalade.Hovrätten ändrar tingsrättens dom och frikänner den av tingsrätten dömde mannen från förberedelse till terroristbrott. Som en följd av det upphäver hovrätten beslutet om utvisning av honom på grund av brott. Hovrätten fastställer tingsrättens frikännande dom mot den andre mannen.Hovrätten anser precis som tingsrätten att det inte är bevisat att de åtalade har haft tillgång till samtliga de kemikalier som påståtts i åtalet. Även om de kemikalier, och andra föremål, som den i tingsrätten dömde mannen förvarade hos sig kan användas i brottsligt syfte menar hovrätten, till skillnad från tingsrätten, att det inte är bevisat att någon av de åtalade hade för avsikt att använda dessa för att begå ett terroristbrott.– Hovrätten har i domen konstaterat att åklagaren har pekat på flera besvärande omständigheter för den nu frikände mannen. Den bevisning som hovrätten har tagit del av är dock inte tillräcklig för att döma vare sig honom eller den andre åtalade mannen för förberedelse till terroristbrott, säger hovrättslagmannen Ragnar Palmkvist, ordförande i målet.I domen har hovrätten också tagit ställning till om de två nu nämnda personerna, och ytterligare andra personer, har gjort sig skyldiga till brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall (finansieringslagen). I de delarna fastställer hovrätten tingsrättens dom med undantag för en åtalad som dömdes av tingsrätten men frikänns i hovrätten.Hovrätten dömer i samtliga fall till fängelse för brotten mot finansieringslagen. Fängelsestraffets längd har bestämts till sex månader för en tilltalad och fyra månader för var och en av de två andra tilltalade.

Senast ändrad: 2019-06-11