Dom i mål om förande av förteckning

2020-06-22

Migrationsverket har till uppgift att i vissa ärenden avseende en utlännings avvisning eller utvisning förordna offentliga biträden. Till offentliga biträden får förordnas en advokat, en biträdande jurist på advokatbyrå eller någon annan som är lämplig för uppdraget. Om sökanden inte själv har föreslagit någon som är lämplig ska myndigheten på eget initiativ (ex officio) förordna ett biträde.För att underlätta den praktiska hanteringen vid förordnanden använder sig Migrationsverket av en förteckning över personer som kan förordnas av myndigheten ex officio. Personer som är intresserade av att åta sig uppdrag som offentliga biträden anmäler detta till Migrationsverket som för upp de i förteckningen om de anses lämpliga. Bedömer Migrationsverket därefter att en i förteckningen uppförd person inte längre är lämplig kan han eller hon avföras. Frågan som aktualiserats är om Migrationsverkets åtgärd att avföra en person från myndighetens förteckning får överklagas.Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att Migrationsverkets förteckning inte är bindande för beslutsfattare vid Migrationsverket. Förandet av förteckningen kan därmed inte ses som något annat än ett internt beslutsstöd för att kunna utföra uppgiften att förordna lämpliga personer som offentliga biträden. En åtgärd att avföra en person från förteckningen, liksom en åtgärd att inte för upp en person som önskar det utgör därför inte ett överklagbart förvaltningsbeslut. De avförda personernas överklaganden i målen borde således inte ha prövats. Kammarrättens och förvaltningsrättens avgöranden upphävs.